Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlap látogatók részére

A Nyílt Web Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: Nyílt Web Alapítvány 

székhely: 8220 Balatonalmádi, Vadvirág utca 15/A.

honlap: www.nyiltweb.hu

e-mail cím: patai@nyiltweb.hu

képviselő: Patai László főszerkesztő

Általános információk

Az Alapítvány üzemelteti a www.almadipiac.hu honlapot. 

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezetek látják el, aki ezen tevékenyégüket adatfeldolgozóként végzik: 

 • SA-KRAFT Tanácsadó Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2.), 
 • Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.). 

A honlap tárhelyszolgáltatója a HelloWP Limited (77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesül Királyság).

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Regisztráció kereskedők, szolgáltatók részére 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Alapítvány a honlapon Balatonalmádiban működő vállalkozások részére biztosít lehetőséget arra, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat a honlapra feltöltsék, és a honlapon keresztül megrendeléseket vegyenek fel. 

A termékek, szolgáltatások feltöltéséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során e-mail cím, felhasználónév és jelszó megadása kötelező. A regisztrációt követően a vállalkozók saját profilt hozhatnak létre, ahol feltölthetik a vállalkozásra vonatkozó információkat, a termékek, szolgáltatások leírását, fotókat, valamint minden olyan információt, amely az értékesítéshez szükséges. 

Az adatkezelés célja:

A vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak értékesítése

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

kezelt adatok köre:

Név, cégnév, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Alapítvány az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Alapítvány, úgy az Alapítvány jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, a regisztráció törléséig

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Alapítvány tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Cookies

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezetek (SA-KRAFT Tanácsadó Kft. 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2.; és az Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.). látják el, aki ezen tevékenyégüket adatfeldolgozóként végzik.

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

kezelt adatok köre:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Alapítvány az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Alapítványt, úgy az Alapítvány jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Alapítvány tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

***

Az Alapítvány gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Alapítvány törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Alapítvány erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Alapítványunkkal vegye fel a kapcsolatot!